Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu Executive Suites. Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Klienta od momentu zgłoszenia rezerwacji.

Regulamin standardowych rezerwacji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów zamieszczonych na noclegipodhawraniem.pl oraz zasady korzystania z nich podczas pobytu.
2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
4. Właścicielem strony WWW.EXECUTIVESUITES.PL i WWW.EXECUTIVESUITES.COM.PL jest „FRESH -GROUP SP. Z O.O.” zarejestrowana w Warszawie, na ul. Obrzeżnej 5. NIP 522-300-67-23 KRS 0000465458
II. REZERWOWANIE APARTAMENTU
1. Rezerwacji można dokonać za pomocą:
a. strony internetowej www.executivesuites.pl lub www.executivesuites.com.pl
b. telefonicznie – pod numerem tel. +48 606-533-550
c. e mail – wysyłając wiadomość na adres: biuro@executivesuites.pl lub office@executivesuites.com.pl
d. wykorzystując platformę booking.com,hotels.com,trivago.pl, expedia.com, nocleg.pl , hrs.de, Airbnb.pl, itp…

Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo pisemnie mailem lub faksem (wg życzenia) w ciągu 24 godzin od wysłania rezerwacji. Jeśli otrzymamy rezerwację w piątek po godz. 17.00, sobotę lub niedziele potwierdzenie odeślemy w poniedziałek. Jeśli potwierdzenie rezerwacji jest bezwzględnie konieczne w czasie weekendu prosimy o kontakt telefoniczny na numer +48 606-533-550

Opłaty za wynajem:

  • Przy rezerwacjach dłuższych niż 1 dzień opłaty pobierane są w dwóch ratach:
    • Pierwsza ratę w wysokości 30% należności należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, kartą kredytową lub przelewem. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych, rezerwacja zostanie anulowana.
    • Drugą ratę należy wpłacić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą kredytową.
  • Przy rezerwacji apartamentu na jedną dobę oraz promocyjnego pobytu weekendowego w Warszawie opłata w całości (100% kwoty) płatna jest w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, karta kredytowa lub przelewem.
  • Przy promocjach Last Minute w celu potwierdzenia rezerwacji ze strony klienta konieczne jest podanie danych dotyczących karty kredytowej: imię i nazwisko właściciela, numer karty i data ważności. W momencie rezerwacji karta nie jest obciążana kwota za pobyt. Zapłata następuje w dniu przyjazdu. W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z apartamentu karta zostanie obciążona kwotą w wysokości czynszu za najem apartamentu na jeden nocleg.

Anulowanie rezerwacji:

Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie – mailem lub faksem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potraceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku otrzymania od Państwa przelewu z konta zagranicznego, zwrot zaliczki dokonujemy tylko poprzez transakcje uznaniową karty kredytowej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

Formy płatności:

Zaliczka: przelew, karta kredytowa
Dopłata: przelew, karta kredytowa, gotówka

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:

Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu o swoim przybyciu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Executive Suites, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

Obowiązki klienta:

Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Executive Suites telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczenia tej liczby. W takiej sytuacji Executive Suites proponuje dostawki. Cena każdej dostawki powiększa odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do apartamentu, bez ponoszenia przez Executive Suites odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta z tego tytułu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztem dostawki, nawet, jeśli z niej nie korzystał.

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w mieszkaniu. Za rzeczy pozostawione przez Klienta po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, Executive Suites nie odpowiada.

Klient zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy osobie przekazującej klucze, najpóźniej z chwilą opuszczenia apartamentu. Klient zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie o zamiarze opuszczenia apartamentu po ustaniu umowy najmu z co najmniej godzinnym uprzedzeniem.

Przeniesienie rezerwacji na inna osobę:

W każdej chwili Klient może przenieść na inna osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Executive Suites o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem Executive Suites z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

Wystąpienie siły wyższej:

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Executive Suites rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Executive Suites przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego obiektu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, Executive Suites ma prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Executive Suites , nie będzie mogło być zagwarantowane.

W przypadku anulowania umowy przez Executive Suites z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie Executive Suites nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy Executive Suites.

Spór:

Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy Executive Suites a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Executive Suites.

Pobierz